Přeskočit na obsah Skip to sidebar Přeskočit na zápatí
0 items - 0.00Kč 0
0 items - 0.00Kč 0

Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tento dokument poskytuje zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům (dále jen „subjekt údajů“) fyzické osoby, podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Městským úřadem Sokolov, Marek Pezl se sídlem Tatrovice 9, 357 35 Chodov a s identifikačním číslem: 648 42 801 (dále jen: „správce“) informace o způsobu zpracování jejich osobních dat
   a o právech s nimi souvisejících, jak předpokládá čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“).
  • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Správce zpracovává osobní údaje, které mu subjekt údajů poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky subjektu údajů.
  • Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
  • Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů pro zpracování cenových nabídek.
  • Správce je tedy dle čl. 2.1, čl. 2.2 a čl. 2.3 tohoto dokumentu oprávněn zpracovávat zejména následující osobní údaje subjektu údajů:
   • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, adresa provozovny, doručovací adresa, IČ, DIČ) a kontaktní údaje se subjektem údajů (např. kontaktní adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty apod.);
   • popisné údaje (např. bankovní spojení, historie objednávek);
   • fotografie, náhledové obrázky, bannery a videa;
   • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem personálních řízení, použití osobních údajů za účelem propagace apod.);
   • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy;
   • další osobní údaje, které subjekt údajů správci poskytl.
 1. ÚČELY ZPRACOVNÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely:
   • plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
   • dodržení právní povinnosti správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost správce uchovávat účetní a daňové doklady);
   • vyřízení objednávky subjektu údajů a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt nebo fotografie díla); poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy;
    bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
   • určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků správce, a to na základě
    čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
   • oprávněného zájmu správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
   • správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o novinkách (výrobky, technologie, showroomy), prezentacích společnosti (veletrhy, výstavy), službách apod. (např. formou rozesílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu
    a marketingových průzkumů; kontaktování za účelem přání k významným státním svátkům a zasílání dárkových poukazů apod. a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
   • zpracování nabídek.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 2. DOBA ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Správce uchovává osobní údaje:
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu);
   • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu;
   • po dobu nezbytně nutnou pro účely evidence obchodních nabídek.
  • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 3. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů, a kteří budou pro správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé.
  • Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektu údajů následujícím příjemcům, popř. kategoriím příjemců a subjektům, popř. kategoriím subjektů:
   • společnostem nebo osobám podílejícím se na dodání zboží nebo služeb a realizaci plateb
    na základě smlouvy;
   • osobám podílejícím se na zajištění provozu služeb;
   • společnostem nebo osobám v jiném smluvním vztahu ke správci (např. poskytovatelé zajišťující marketingové a reklamní služby);
   • osobám zajišťujícím provoz softwaru a ukládání dat (vytvoření objednávky);
   • dodavatelům správce;
   • zaměstnancům správce;
   • finančním institucím a pojišťovnám;
   • státním orgánům v rámci plnění zákonných povinností správce stanovených příslušnými právními předpisy.
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů právo na:
   • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
   • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
   • výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
   • vznesení námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
   • přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
   • odvolání souhlasu se zpracováním písemně na adresu, nebo elektronicky na adresu elektronické pošty správce uvedenou v čl. 6.2 tohoto dokumentu.
  • Zjistí-li, nebo domnívá-li se subjekt údajů, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu
   s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na správce s žádostí o vysvětlení a/nebo zjednání nápravy. Žádost je třeba podat písemně zasláním dopisu na adresu: Tatrovice 9, 357 35 Chodov; nebo elektronicky na adresu elektronické pošty správce: info@nabytekpezl.cz.
  • Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem
   Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 800, www.uoou.cz, v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 5. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ osobních ÚDAJŮ
  • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • Správce prohlašuje, že přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře subjekt údajů potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímá.
  • S těmito podmínkami subjekt údajů souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu subjekt údajů potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímá.
  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.
V Tatrovicích dne 1.10.2022